Back

Az artistaképzés szerkezete, módszertana

A Baross Imre Artistaképző Intézet Szakgimnáziumba felvételét kérheti minden 10. életévét betöltött gyermek, aki az általános iskola 4. osztályát befejezte. Felvételét kérheti továbbá, az a magasabb évfolyamba járó tanuló, aki az artista képzés profiljába tartozó szakmai előképzettséggel rendelkezik. A jelentkezéshez kapcsolódóan bemeneti képességmérést végeznek az intézmény oktatói. A képesség felmérésen testalkati, valamint erő, ügyesség, lazaság, rugalmasság, egyensúly- és ritmusérzék vizsgálatát végzik. A felmérési teszt gyakorlatanyagát a szakmai nevelőtestület minden évben felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja az előző évi tapasztalatok alapján.  Az osztályok létszáma legfeljebb 18 fő. A jelentkező felvételéről a felvételi keretlétszám határoz, túljelentkezés esetén a jelentkező képességmérésen elért pontszáma, és közismereti tanulmányi eredménye ismeretében, a felvételi bizottság véleményezése alapján az igazgató dönt. Beiskolázási körzet nincs.

A magasabb évfolyamra való belépés feltételei: Nem hasonló profilú iskolából az átjelentkezés nem automatikus. Azoknak, akik kérik felvételüket, szintfelmérésen kell részt venniük. A szaktanárok javaslata alapján az igazgató dönt a jelentkező befogadásáról vagy elutasításáról.

A képzés szakaszai, képzési idő, a képzés jellemzői

Szakmai alapozás (5-8. osztály)

Artista szakon a beiskolázás az 5. évfolyamon kezdődik (8 + 1 éves képzés). A képzésnek ebben az időszakában a növendékek a cirkuszművészet fő szakirányainak alapjait sajátítják el. Tanulnak, akrobatika, zsonglőr, egyensúlyozás, légtornász, pantomim, zeneelmélet, színészmesterség és tánc alapokat.  A párhuzamos képzési rendszer lehetővé teszi, hogy a közismereti és szakképzési évfolyamok eltérjenek egymástól. A párhuzamos képzés délelőtti és délutáni munkarend szerint működik. Az oktatási órák 45 percesek, melyeket összevontan (maximum 3 órában) is tarthatók. Egy-egy osztálynak, egy tanítási napon a közismereti és szakmai óra együttesen maximum 8 tanítási óra, hetente legfeljebb 40 óra lehet.

Szakágak képzése (9-13. osztály)

A szakgimnáziumi nevelés-oktatás artista és táncos szakon (4 + 1 éves képzés). A beiskolázás a 9. évfolyamra történik a központi középfokú beiskolázás rendje szerint. A képzés ezen időszakában a növendékeink alkalmasságuknak megfelelő szakon folytatják tanulmányaikat. A választott szakon kívül képzésükben kötelező tantárgyként szerepel tánc, színészmesterség, sportági alapok (pl. célgimnasztika). Elméleti tantárgyként jog- és vállalkozástan, szakma- és művészettörténet, szakmai nyelv és szakmai idegen nyelv, biztonságtechnika, zenei alapok szerepelnek. Lehetőség van a képzés második szakaszában még egy szakág felvételére tanulóinknak, így végzéskor többségük két szakágon kezdi meg művészi pályáját. Azok a tanulók, akik a középfokú szakasz végén tanulmányaikat befejezik. 54 212 01 Artista (kifutó) vagy 54 212 01 Artista II. (felmenő) középfokú szakmai vizsgát tehetnek. A gyakorlati képzés keretében, a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként legalább 120 fellépés vagy 160 óra szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

Művészképzés

A képzés utolsó évfolyamán a tanulók felkészülése már csak a választott szakokon folytatódik. Ekkor történik a produkciójuk végső formába öntése, gyakorlófellépés sorozatokon a megfelelő szakmai rutin elsajátítása mellett a művészi kifejezés egyedi eszközeinek elsajátítása, elméleti tantárgyként cirkuszelmélet, esztétika, dramaturgia, látványtervezés, etika, életmód, biztonságtechnika és rendezvénytechnikai alapok szerepelnek. Cirkusztörténeti, művészetelméleti vagy szakmódszertani témában szakdolgozat készítése. Képzésünk részét képezik a gyakorló fellépések, melyek szervesen beépülnek a tananyagba. A növendékeket tudatosan szoktatjuk a nyilvános szereplésekhez s az élő cirkuszi műsorok látogatásához, elemzéséhez, amelyek a tananyag részét képezik.

A 2020/21-es tanévtől kezdődően a közismereti tárgyak ismereteinek elsajátítását új alapokra helyező, e-learning oktatás módszertani, valamint technológiai feltételrendszerének kialakítása céljából köt együttműködési megállapodást a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. képzési igazgatása a Kodolányi János Egyetem vezetésével. A megállapodás értelmében, az elkövetkező félév során, közösen alakítják ki egyfelől a cirkuszi társulatokkal, produkciókkal utazó gyermekek, másfelől a Pekingi Nemzetközi Művészeti Iskolában tanuló magyar diákok online tanulásának lehetőségét.